شعر های عاشقانه | من و بی کسی | عاشقانه

ای کاش سرنوشت جز این می نوشت هر انچه نوشت دردی به دل نوشت( چرا درمورد رفتنت زودتر با من سخن نگفتی)

درد ناک ترین داستان عاشقانه ( حرف دلتو بزن)

پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد. اما به دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت. هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با اون… بعد از یک ماه پسرک مرد… وقتی دخترک به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادر

پسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد… دخترک دید که تمامی سی دی ها باز نشده… دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد… میدونی چرا گریه میکرد؟ چون تمام نامه های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت و به پسرک میداد!

[ شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ] [ 12:34 ] [ صابر ] [ ]